Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Projekt CONSUMER CHAMPION

3614
Komisja Europejska powierzyła organizacji BEUC Europejska Organizacja Konsumencka oraz jej partnerom, SIVECO (Rumuńska firma z branży IT, specjalizująca się w e-learningu) oraz DARA Creative (irlandzka firma zajmująca się projektowaniem stron internetowych) zadanie uruchomienia nowego programu, mającego na celu budowanie i wzmacnianie potencjału działania osób, które profesjonalnie zajmują się ochroną praw konsumentów. Do udziału w projekcie i szkoleniu zostali zaproszeni przez Federację konsumentów w Polsce Powiatowi Rzecznicy Konsumentów. Projekt realizowany jest przez konsorcjum, składające się ze wskazanych wyżej podmiotów, program ma na celu budowanie i wzmacnianie potencjału działania organizacji konsumenckich w Polsce. Consumer Champion jest kontynuacją projektu TRACE, którego pierwsza edycja (2002-2012) została zorganizowana w ramach strategii polityki konsumenckiej Komisji Europejskiej.
Projekt TRACE wystartował z trzema rodzajami szkoleń: Zarządzanie, Public Relations i Lobbing oraz Prawo Konsumenckie, których celem było przekazanie zagadnień wstępnych do każdego z tematów. W oparciu o informacje od uczestników oraz wyrażoną wprost potrzebę od roku 2008 stworzono wachlarz szkoleń, nakierowanych na przekazanie uczestnikom specjalistycznej wiedzy z konkretnych dziedzin. W ramach projektu opracowano 18 różnych szkoleń. Celem inicjatywy Consumer Champion jest kontynuacja i rozszerzenie działań poprzedniego projektu za pomocą: 
  • poszerzenia katalogu odbiorców oraz grupy docelowej 
  • poszerzenia wachlarza narzędzi używanych do realizacji projektu 
  • rozwój sieci współpracy między uczestnikami oraz wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń 
  • uruchomienia szkoleń w formule e-learningowej oraz przeniesienie ich na poziom krajowy, regionalny oraz lokalny. 
CZEGO DOTYCZY PROJEKT ?
Globalnym celem projektu jest zapewnienie szkolenia, którego celem jest budowanie i wzmacnianie potencjału i efektywności działania organizacji konsumenckich (również innych podmiotów kształtujących i realizujących politykę ochrony konsumentów). Intencją projektu jest również promowanie wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami i przedstawicielami tych podmiotów. Szczególna uwaga skupiona zostanie na organizacjach konsumenckich z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów kandydujących, w których ruch konsumencki nie jest odpowiednio rozwinięty i/lub wpływowy.
Program został podzielony na pięć wzajemnie komplementarnych działań, są to: internetowa platforma współpracy(networking), szkolenia w formule e-learning, szkolenia stacjonarne, szkolenia lokalne, szkolenia eksperckie. 

DO KOGO ADRESOWANY JEST PROGRAM ?
Program adresowany jest do organizacji konsumenckich, również innych podmiotów kształtujących i realizujących politykę ochrony konsumentów, takich jak Europejskie Centra Konsumenckie, krajowe i europejskie organy władzy publicznej każdego szczebla, jednostki samorządu terytorialnego każdego poziomu z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajów kandydujących. Poszerzenie zakresu adresatów programu w stosunku do poprzedniego projektu podyktowane jest intencją zwiększenia zasięgu jego oddziaływania oraz pobudzenia twórczej wymiany myśli i doświadczeń jego uczestników. 

KTO WCHODZI W SKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO CONSUMER CHAMPION ?
BEUC

BEUC, Europejska Organizacja Konsumencka
, jest organizacją pozarządową, której głównym zadaniem jest zapewnienie słyszalności głosu europejskich konsumentów przez unijne ciała prawodawcze, w szczególności Komisję Europejską, Parlament i Radę.
BEUC jest organizacją typu parasolowego, zrzesza 41 niezależnych krajowych organizacji konsumenckich z 31 europejskich państw. Podstawowym zadaniem organizacji jest reprezentacja interesów swoich członków i ochrona interesu konsumentów z całej Europy.
BEUC wspiera umacnianie pozycji konsumentów na konkurencyjnych rynkach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wyłącznie bezpieczne produkty i usługi, które nie narażają na ryzyko zdrowia naszego, przyszłych pokoleń oraz środowiska naturalnego powinny być dostępne na jednolitym rynku UE. Dodatkowo działania regulacyjne muszą dążyć do ochrony ekonomicznego i prawnego interesu konsumentów. Natomiast SIVECO Romania posiada dużą wiedzę i rozległe doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu oraz zarządzaniu kompleksowymi rozwiązaniami z branży IT, szczególnie w zakresie edukacji, szkolenia oraz e-learningu. Dara Creative jest podmiotem odpowiedzialnym głównie za branding, grafikę, online/Web. Zajęcia z zakresu nieuczciwych praktyk rynkowych, prawa europejskie i polskiego, sprzedaż na odległości i poza lokalem, egzekwowanie prawa, polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich. Udział w projekcie podniosło kwalifikację z zakresu ochrony konsumentów i jakości poradnictwa w codziennej pracy z konsumentami. Została wprowadzona obsługa konsumenta zgodna z wyznaczonym standardem i celem działania. Zdobyta wiedza przez profil e-szkolenie oraz rozwiązywanie wspólnie spraw i kazusów z innych uczestnikami programu pozwoliła na ulepszenie standardów obsługi. Narzędzia i techniki poznane na warsztatach pozwoliły zwiększyć efektywność poprzez wprowadzenie do poradnictwa konsumenckiego niezbędnych umiejętności jak również gotowych rozwiązań które są używane podczas udzielania porad konsumenckich. Więcej przydatnych informacji można znaleźć na stronie:
http://www.consumerchampion.eu/

Na podstawie materiałów
Consumer Champion

Sebastian Dulemba
PRK Grójec