Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Biuro Rzeczy Znalezionych

14968
zadania biura, sposób działania

Starostwo Powiatowe w Grójcu
ul. Piłsudskiego 59,
05 – 600 Grójec

Referat Zarządzania Kryzysowego
pokój nr 9

tel. 48 665 11 65, 48 665 11 20

Godziny pracy Biura Rzeczy Znalezionych
poniedziałek w godzinach 8.00-16.00
wtorek- piątek w godzinach 7.30-16.00

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Grójeckiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych, które mieści się w Referacie Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Grójcu.

Zadania Biura Rzeczy Znalezionych

- odbieranie i przechowywanie rzeczy znalezionych na obszarze Powiatu Grójeckiego, 
- poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru i wydawanie rzeczy znalezionych, 
- udzielanie informacji w przedmiotowym zakresie.

Przyjmowanie rzeczy znalezionych

Do Biura Rzeczy Znalezionych: 

1. Mogą być przyjęte rzeczy znalezione na terenie Powiatu Grójeckiego, której szacunkowa wartość przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej.
Wartość rzeczy ustalona zostanie w momencie jej dostarczenia na podstawie oceny przydatności do dalszego obrotu gospodarczego (ocena wizualna lub organoleptyczna).

W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez Starostę, znalazca albo właściwy zarządca może postąpić z rzeczą według swojego uznania.

2. Przyjmowane są rzeczy znalezione na terenie Powiatu Grójeckiego , za wyjątkiem:

a) rzeczy znalezionych w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego – wówczas znalazca oddaje rzecz właściwemu zarządcy,

b) sprzętu lub ekwipunku wojskowego, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe lub dokumenty wojskowe albo dowód osobisty lub paszport – wówczas znalazca lub zarządca niezwłocznie oddaje rzecz znalezioną najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje.

Znalazcy, oddającemu znalezione rzeczy do Biura Rzeczy Znalezionych, Starosta wydaje protokół przyjęcia na przechowanie rzeczy oraz poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy.

Znalazcy rzeczy przysługuje żądanie znaleźnego od osoby uprawnionej w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy.

Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się, muszą pisemnie określić, jaka rzecz (przedmiot) została zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne i inne cechy.

Poniesione przez znalazcę lub przechowującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty poszukiwania osoby uprawnionej do jej odbioru, obciążają osobę uprawnioną do odbioru rzeczy do wysokości wartości rzeczy w dniu odbioru.

Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o przepisy:
• ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397),
• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U z 2014 r., poz. 121 z późn. zm),
• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 z późn. zm.),
• zarządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 1967 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania i przechowywania rzeczy znalezionych (M.P. Nr 65, poz. 312),
• ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U., Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.).