Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W POWIECIE GRÓJECKIM

3901
Projekt realizowany w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Projekt realizowany w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

1) Nazwa zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie grójeckim”
2) Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne - zwiększanie Innowacyjności Gospodarki;
3) Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
4) Nr. Umowy: POIG.08.03.00-14-153/13-00
5) Data podpisania Umowy: 4 czerwiec 2014 r
6) Data zakończenia zadania: 30 Listopada 2015r.
7) Trwałość projektu przez 5 lat tj. do 30 listopada 2020 r.
8) Wartość projektu: 2.065.112,85 zł
9) Wartość dofinasowania: 2.065.112,85 zł

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu 140 gospodarstwom domowym zidentyfikowanym jako wysoce zagrożone wystąpieniem zjawiska wykluczenia cyfrowego, w związku z ich sytuacją ekonomiczną lub niepełnosprawnością oraz wyrównanie szans uczestnictwa mieszkańców gminy w społeczeństwie informacyjnym dzięki wdrożeniu działań koordynacyjnych przez jednostki podległe gminie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dostarczenie Internetu szerokopasmowego i zestawów komputerowych do 13 jednostek podległych i do 140 gospodarstw domowych z terenu powiatu grójeckiego oraz przeszkolenie 140 osób z podstaw obsługi komputera i Internetu.

Udział w Projekcie był bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane były z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i Budżetu Państwa (15%).

Projekt skierowany był do mieszkańców Powiatu Grójeckiego (z wyłączeniem mieszkańców gmin Pniewy i Warka, z uwagi na samodzielne realizowanie analogicznych projektów w tym samym czasie), którzy są zameldowani na terenie powiatu, a którzy nie posiadają komputera i dostępu do Internetu, w szczególności:
• dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych,
• dzieci i młodzież ucząca się z dobrymi wynikami w nauce,
• gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia
w ramach systemu pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych,
• osoby niepełnosprawne,
• rodziny zastępcze,
• osoby z grupy 50+,których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie (rodzinie definiowanej zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255) nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:
• wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu 140 gospodarstw domowych,
• uzyskanie dostępu do Internetu przez zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców gminy
• wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu 15 jednostek podległych:
1. Liceum Ogólnokszt. im. P. Skargi w Grójcu-18 zest.kom.(ZK)+1 laptop(L)+1 drukarka(D)
2. Liceum Ogólnokszt. im. Piotra Wysockiego w Warce-14ZK+1L+1D
3. Zespół Szkół Ponadgimn. im.Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”-Grójec w Grójcu-25ZK+2L+1D
4. Zespół Szkół Ponadgimn. im.1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Warce-20ZK+2L+1D
5. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi – 24ZK+3L+2D
6. Zespół Szkół Ponadgimn. im.W. Witosa w Jasieniec-8ZK+1L+1D
7. Specjalny Ośr. Szkolno–Wychowawczy w Nowym Mieście nad Pilicą-10ZK+3L+1D
8. Specjalny Ośr. Szkolno-Wychowawczy w Jurkach-14ZK+3L+1D
9. Zespół Szkół Specjalnych im.ks.J.Twardowskiego-10ZK+2L+1D
10. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grójcu-3ZK+1D
11. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Warce-2ZK+1L+1D
12. Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli - 7 zestawów komputerowych, 1 laptop.
13. Dom Pomocy Społecznej w Tomczycach – 3 zestawy komputerowe, 1 drukarka
14. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Mieście nad Pilicą - 6 zestawów komputerowych, 1 switch.
15. Środowiskowy Dom Samopomocy w Łychowskiej Woli – 6 ZK komputerowych, 1 switch.

• przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi komputera i Internetu dla 147 osób ze zidentyfikowanych gospodarstw domowych;
• przeprowadzenia kampanii informacyjno – promocyjnej projektu.