Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest powiat grójecki.

3739
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Powiat Grójecki

1) Nr. Projektu: POKL-09.01.02-14-055/12
2) Nr. Umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-055/12-00
3) Data podpisania Umowy: 07 listopad 2012 r
4) Okres realizacji: wrzesień 2012 – lipiec2013
5) Wartość projektu: 90 000,00 zł
6) Wartość dofinasowania: 90 000 zł
7) W projekcie brały udział szkoły: SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą, SOSW w Jurkach, ZSS w Grójcu.
8) W projekcie wzięło udział: 23 (M) i 8 (K), razem-31 uczestników
9) Produktem projektu było 630 godzin zajęć dodatkowych (za 42 210,00) oraz zakup pomocy dydaktycznych za 47 790,00 zł

Głównym celem projektu było:
1. wparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół biorących udział w projekcie dla których organem prowadzącym jest powiat grójecki, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.
2. Zapewnienie każdemu dziecku, objętemu wsparciem w ramach projektu, oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi, w okresie do końca realizacji projektu.
3. Stworzenie warunków w szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualna pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie do końca realizacji projektu.

Ponadto zostały zrealizowane:
1. 120 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją
2. 360 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
3. 90 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
4. 60 godzi zajęć z gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.

W ramach projektu szkoły zostały doposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć projektowych które mają służyć wyrównywaniu szans edukacyjno-profilaktyczno-rozwojowych uczniów m.in. laptopy, lustra logopedyczne, gry edukacyjne, książeczki edukacyjne, zeszyty ćwiczeń, programy logopedyczne, przyrządy gimnastyczne itp.