Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

WYBIERAM LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

3881
Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz ze środków Powiatu Grójeckiego

Beneficjent: Powiat Grójecki

1) Nr. Projektu: POKL-09.02.00-14-027/13
2) Nr. Umowy: POKL.09.02.00-14-027/13-00
3) Data podpisania Umowy: 9 styczeń 2014 r
4) Okres realizacji: grudzień 2013 – styczeń 2015r.
5) Wartość projektu: 2 966 699,10 zł
6) Wartość dofinasowania: 2 583 629,10 zł
7) W projekcie brały udział szkoły: SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą, SOSW w Jurkach, ZSP Grójec, ZSP Warka
8) W projekcie wzięło udział: 290 (M) i 188 (K), razem-478 uczestników

W ramach projektu zrealizowane zostały zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne oraz zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań.
W ramach zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych realizowano 1976 godzin następujących zajęć w poszczególnych szkołach:
1. ZSP Grójec: zrealizowano łącznie 1248 godzin zajęć w tym m.in.: zajęcia z języków obcych, matematyki, fizyki, rachunkowości, zajęcia z programowania, Multimediów i grafiki komputerowej, aplikacji internetowych, systemów operacyjnych i sieci komputerowych, zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla sprzedawców, w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, w zakresie pracowni technicznej,
w zakresie diagnostyki i napraw silników spalinowych,
2. ZSP Warka: zrealizowano łącznie 260 godzin zajęć w tym m.in.: zajęcia wyrównujące
i uzupełniające braki programowe z przedmiotu zawodowego – logistyk, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych o kierunku kucharz, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dyslekcja, zajęcia logopedyczne.
3. SOSW Jurki: zrealizowano łącznie 312 godzin zajęć w tym m.in.: zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych o kierunku: kucharz, blacharz samochodowy, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia socjoterapeutyczne.
4. SOSW Nowe Miasto: zrealizowano łącznie 156 godzin zajęć w tym m.in.: zajęcia z języka polskiego, matematyki, zajęcia przygotowujące do egzaminu zewnętrznego w zawodzie - stolarz, kucharz, zajęcia logopedyczne.

W ramach zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań realizowano 1482 godzin następujących zajęć w poszczególnych szkołach:
1. ZSP Grójec: zrealizowano łącznie 910 godzin zajęć w tym m.in.: zajęcia z informatyki, Kurs ECDL, komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania, zajęcia w ramach pracowni elektrotechniki, zajęcia w ramach pracowni technicznej, zajęcia uwzgledniające specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych w tym: systemy operacyjne i sieci komputerowe; multimedia i grafika komputerowa; aplikacje internetowe; język angielski; przedsiębiorczość; pracownia techniczna
2. ZSP Warka - zrealizowano łącznie 546 godziny zajęć w tym m.in.: warsztaty młodego logistyka, warsztaty młodego hotelarza, warsztaty młodego gastronoma, Kurs ECDL
3. SOSW Nowe Miasto - zrealizowano łącznie 26 godzin zajęć w tym zajęcia rozwijające zdolności informatyczne
Łącznie, w ramach projektu zrealizwoano jest: 3458 godzin zajęć, w tym:
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu - 2158 godzin zajęć
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce – 806 godzin zajęć
3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Mieście nad Pilicą – 182 godzin zajęć
4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jurkach – 312 godzin zajęć

W ramach projektu przeprowadzone zostało poradnictwo w zakresie kariery edukacyjnej i zawodowej które było obowiązkowe dla wszystkich uczestników projektu. Zajęcia miały na celu planowanie dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego, analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia, poszukiwanie rozwiązań w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych, reorientacja zawodowa w przypadku złych wyborów. Zajęcia obejmowały: badania diagnostyczne (pedagogiczne i psychologiczne), opracowanie wyników diagnozy oraz przekazanie opinii uczniom.
Zgodnie z założeniami projektu 342 uczniów odbyło staż u przedsiębiorców, w tym 191 uczniów z ZSP Grójec, 121 uczniów z ZSP Warka, 16 uczniów z SOSW Nowe Miasto n/P. oraz 14 uczniów z SOSW Jurki. Celem tego wsparcia było umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w środowisku pracy zwiększające szanse uczestnika projektu na zatrudnienie. Staże były rozszerzeniem, wzbogaceniem i uatrakcyjnieniem w stosunku do praktyk wynikających z programu nauczania/ dotychczasowej działalności szkół.

W ramach projektu zostały zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt oraz specjalistyczne oprogramowania do zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i specjalistycznych w tym przygotowujących do egzaminów zawodowych oraz do zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań. Zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt mają służyć podniesieniu oferty edukacyjnej szkół i umiejętności uczniów w związku ze wzrostem wymagań zawodowych spowodowanych rozwojem gospodarki. 

Dzięki zakupom takim jak: zestawy komputerowe, stoły warsztatowe, frezarki, narzędzia montażowe i ślusarskie, szkoły doposażyły swoje pracownie/warsztaty do zajęć praktycznych. Zakupy pozwolą na realizację zajęć praktycznych, zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

Głównym celem projektu było podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu grójeckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej.