Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego.

3754
Projekt wspólfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Projekt "Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego" był realizowany w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 . Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz ze środków Powiatu Grójeckiego.

Projekt w zrealizowany i rozliczony – okres realizacji 01.07.2010 r. – .30.06.2012 r.

1) Nr. Projektu: POKL.09.01.02-14-322/09
2) Nr. Umowy: UDA-POKL.09.01.02-14-322/09-02
3) Data podpisania Umowy: 22 lipca 2010r
4) Wartość projektu: 2 099 100,03 zł
5) Wartość dofinasowania: 1 945 380,03 zł
6) Udział w projekcie brały szkoły: LO Nowe Miasto nad Pilicą, LO Grójec, LO Warka, SOSW Nowe Miasto nad Pilicą, SOSW Jurki
7) W projekcie wzięło udział: 557 (M) i 795 (K), razem-1352 uczestników


Celem projektu było: stworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia dla osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym, utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych. Projekt służył wzmocnieniu atrakcyjności i podniesieniu jakości oferty edukacyjnej ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Projekt miał celu integracje społeczną uczniów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych dzięki wspólnym imprezom z uczniami z Liceów Ogólnokształcących, poprawa szans rozwoju zawodowego młodzieży poprzez zajęcia dodatkowe, doradztwo zawodowe i psychologiczne.

Dla szkół biorących udział w projekcie zostały zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć projektowych.

Projekt obejmował wsparcie poprzez uczestnictwo uczniów w następujących zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych:
a) zajęcia z języka angielskiego o łącznej liczbie 1080 godzin, realizowanych w trzech LO dla 12 grup 10 osobowych:
b) zajęcia z matematyki o łącznej liczbie 1080 godzin, realizowanych w trzech LO dla 12 grup 10 osobowych:
c) zajęcia z języka niemieckiego i rosyjskiego o łącznej liczbie 540 godzin realizowanych w trzech LO dla 6 grup 10 osobowych:
d) zajęcia ICT na poziomie podstawowym dla klas pierwszych o łącznej liczbie 270 godzin skierowane dla uczniów LO Grójec (2 grupy 10 osobowe) i LO Warka (1 grupa 10 osobowa):
Liczba uczestników: 30 osób (3 grupy 10 osobowe):
• jedna grupa 10 - osobowa w Liceum Ogólnokształcącym w Warce/90 godzin zajęć/
• dwie grupy10- osobowe w Liceum Ogólnokształcącym w Grójcu/180 godzin zajęć/
Liczba godzin dla każdej grupy wynosiła 90 godzin lekcyjnych przy czym 1 godzina lekcyjna wynosiła 45 minut zegarowych.
e) kursy przygotowujące (z możliwością zdania egzaminu) do European Computer Driving Licence (ECDL) skierowany do najzdolniejszych uczniów wytypowanych przez nauczycieli i Dyrektorów szkół:
Liczba uczestników: 40 osób (4 kursy po 10 osób):
• dwa kursy 10-osobowe dla uczniów z LO z Nowego Miasta n/P/200 godzin zajęć/
• dwa kursy 10 – osobowe dla uczniów z LO z Grójca/200 godzin zajęć/a
Każdy kurs trwał 100 godzin.
f) warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego o łącznej liczbie 420 godzin realizowanych w 3 LO i 2 SOSW dla 70 grup max.15 osobowych/6 godzin na grupę/
g) indywidualne konsultacje psychologiczne z zakresu doradztwa zawodowego o łącznej liczbie 260 godzin/po 2 godziny dla ucznia który zgłosił Koordynatorowi ds. Monitoringu i Rekrutacji potrzebę dodatkowej konsultacji/, realizowanych w 3 LO dla 130 uczniów. Liczba uczniów które odbyły indywidualne konsultacje psychologiczne z podziałem na poszczególne szkoły:
  • LO Grójec – 69 uczniów;
  • LO Warka – 42 uczniów;
  • LO Nowe Miasto n/P – 19 uczniów.
h) warsztaty umiejętności poszukiwania pracy i autoprezentacji łącznej liczbie 420 godzin realizowanych w 3 LO oraz 2 SOSW dla 70 grup max.15 osobowych/6 godzin na grupę/,
i) zajęcia dla uczniów z dwóch SOSW w ramach 5 modułów: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno-sportowych i muzykoterapii:
j) koła zainteresowań: dziennikarskie, recytatorsko-teatralne i chóru realizowane w LO Grójec oraz koła zainteresowań: dziennikarskie, recytatorsko-teatralne realizowane w LO Warce o łącznej liczbie 480 godzin dla grup 15 osobowych:
k) 10 jednodniowych wyjazdów integracyjno - edukacyjnych do kin i teatrów w Warszawie dla 25 uczniów z 3 LO oraz 10 uczniów z dwóch SOSW w ramach zajęć pozaszkolnych;
l) 6 jednodniowych wyjazdów integracyjno – edukacyjnych do muzeów w Warszawie dla 25 uczniów z 3 LO oraz 10 uczniów z dwóch SOSW w ramach zajęć pozaszkolnych;
m) 2 ośmiodniowe wyjazdy integracyjno – edukacyjne – rehabilitacyjne w polskie góry dla 38 wyróżniających się uczniów w projekcie z trzech LO, dla 40 uczniów z dwóch SOSW w ramach zajęć pozaszkolnych;
n) 55 wyjazdów terapeutyczno-rehabilitacyjnych na basen do Spały i Grójca dla uczniów ze SOSW w Jurkach i Nowym Mieście n/P. w ramach zajęć pozaszkolnych;
o) warsztaty przełamujące stereotypy myślenia o osobach niepełnosprawnych o łącznej liczbie 110 godzin realizowanych w 3 LO,
p) 2 wyjazdy edukacyjno – warsztatowe do Parku Dinozaurów do Bałtowa dla uczniów z SOSW w Jurkach i Nowym Mieście n/P
q) warsztaty dla uczniów ze SOSW w Jurkach i Nowym Miecie n/P. „Jestem potrzebny” (48 godz.),
r) 4 wyjazdy integracyjne dla uczniów z 3 LO i 2 SOSW do ZOO do Warszawy

Uczmy się razem i integrujmy – lepsza przyszłość dla młodzieży powiatu grójeckiego. (pobierz)