Formularz wyszukiwania

Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytk

Data: 02.11.2021 r., godz. 12.30    1224

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. 

Najważniejsze zmiany to:

1)dodanie 12 nowych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji
w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowe zapisy w § 11 pkt 3, § 13 pkt 3 oraz  
§ 15 pkt 2; 
2)kontynuacja w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadania publicznego pod nazwą „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego”  
w latach 2023 - 2027, na które otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w IV kwartale 2022 r. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie
w § 10 ust. 8 pkt 1, § 21 ust. 3 pkt 1.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się! 
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały?
Projekt uchwały został: 
1)opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.pl oraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl; 
2)przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
3)wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz 
w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: 
a)Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 
b)Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, 
c)Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
d)Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, 
e)Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
f)Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
g)Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
h)Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały?
Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 27 października do 9 listopada 2021 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1)osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w punktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26,  
ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;
2)osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 
z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”:
a)Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, 
b)Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, 
c)Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
d)Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, 
e)Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
f)Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
g)Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
h)Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;
3)za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;
4)drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl
5)drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Dodatkowe informacje
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu  
i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 59 79 679, 22 59 79 683, mail: dialog@mazovia.pl

Uwaga!
Obowiązuje stan epidemii, tak więc w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach drogą mailową oraz poprzez e-PUAP. 
W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo:
przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania   
z właściwym pracownikiem urzędu, 
przyjmowani pojedynczo, 
zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób.